Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en voor het personeelsbeleid.
Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

De Auditcommissie ondersteunt de raad in zijn toezichthoudende en kaderstellende rol op financieel gebied.


Het gaat daarbij om:

 • het beheer en de inrichting van de financiële organisatie (artikel 212 Gemeentewet)
 • de controle op het beheer en de inrichting van de financiële organisatie (artikel 213 Gemeentewet)
 • het onderzoek van het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213A Gemeentewet).

Onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan worden tijdens de carrouselvergaderingen voorbesproken.
De carrousel bereidt daarmee de besluitvorming in de raad voor.

Iedere vier jaar worden verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. De gekozen raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente.


De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. In raadsvergaderingen  worden besluiten genomen om beleidsmatige en financiële kaders te stellen waarbinnen het college van burgemeester en wethouders dat beleid moet uitvoeren.


Achteraf controleert de gemeenteraad of de uitvoering van dat beleid passend is uitgevoerd binnen de gestelde kaders.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar gemeentelijk beleid.
Met andere woorden: Doet het gemeentebestuur (raad, college) het werk goed en zonder onnodig geld uit te geven.
Doeltreffend en doelmatig


Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of bereikt is wat het bestuur voor ogen had. Is het effectief geweest? En bij doelmatigheid is vooral belangrijk dat het ook met zo min mogelijk middelen (geld) is gedaan, efficiënt dus. De rekenkamercommissie deelt de uitkomst van onderzoeken met de gemeenteraad en dit kan leiden tot maatregelen.
Vrij in handelen


De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mogen inwoners, raad en college mogelijk te onderzoeken onderwerpen aandragen

Het presidium overlegt over de organisatie van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over de manier van vergaderen, werkbezoeken en de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Vaste taak van het presidium is het vaststellen van de agenda's van de carrousel- en de raadsvergaderingen.


In het presidium zitten de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad en de burgemeester (= voorzitter van de gemeenteraad). De griffier ondersteunt het presidium.

Raadsvergaderingen zijn in de regel openbaar en kunnen in de raadzaal van het gemeentehuis worden bijgewoond.
Daarnaast is het mogelijk om vergaderingen via internet live volgen of later terug te kijken.

Een goede manier om onderwerpen onder de aandacht van de raad te brengen is door een brief te schrijven.
Brieven aan de raad komen op een openbare lijst van ingekomen stukken. Het is dus voor iedereen zichtbaar welke stukken zijn binnengekomen. De stukken zelf zijn ook openbaar. Privacygevoelige gegevens worden verwijderd bij het beschikbaar stellen, tenzij de afzender aangeeft geen bezwaar tegen openbaarmaking te hebben.


U kunt uw brief per mail sturen aan griffie@bergendal.nl of per post sturen naar:
Gemeente Berg en Dal
t.a.v. Gemeenteraad
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

Wanneer op de agenda een onderwerp staat waar u iets over wilt zeggen kunt u inspreken in de vergadering. Daarbij gelden spelregels
Als u gebruik wilt maken van dit recht kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de griffie.


Spelregels:

 • Inspreken is mogelijk over onderwerpen die op de agenda staan.
 • U krijgt in principe vijf minuten spreektijd om inbreng te leveren.
  De praktijk leert dat dit overeenkomt met ongeveer 1 getypt A-viertje tekst.
  Korte en bondige inbreng komt vaak het beste over bij de raadsleden.
  (Meer informatie kunt u voor of na de vergadering mailen aan de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de leden van de raad en carrousel.
 • Nadat de eerste rond van bespreking is geweest kunt u als inspreker opnieuw kort reageren op wat er tot dan toe in de carrousel is ingebracht.
 • Aanmelden voor het inspreekrecht kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffe.