Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 26 september 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda. Het Presidium neemt op 5 september een besluit over de wijze van agendering van de onderwerpen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 5. 5
  Hamerstukken
 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 6.a

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B073 Koersdocument Ontmoeten en verbinden met accommodaties, het vervolg
 8. 6.b
  Ambtsinstructie raadsgriffier 2024
 9. 6.c

  Stukken volgen op 12 juli 2024.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B082 Aanbevelingen Rekenkameronderzoek naar ondermijning
 10. 7
  Ingekomen stukken
 11. 7.a

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 03 Aanvulling op zienswijze Kleverbergh
  Ingekomen stukken 06 Jaarstukken 2023 BVO DRAN
  Ingekomen stukken 04 Maatschappelijk jaarverslag 2023 DAR
  Ingekomen stukken 07 Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024 BVO DRAN
  Ingekomen stukken 10 Memo context meldkamer en mediaberichten Meldkamer Oost-Nederland (MKON)
  Ingekomen stukken 02 Oordeel zienswijze BVO DRAN
  Ingekomen stukken 05 Reactie dagelijks bestuur VRGZ op zienswijzen jaarrekening en begroting
  Ingekomen stukken 08 Tips voor gemeenteraadsfracties i.v.m. het houtrookprobleem
  Ingekomen stukken 09 Vastgestelde KTO (Klanttevredenheidsonderzoek) Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer
  Ingekomen stukken 01 Verzoek bedrijvigheid op de Kleverbergh te beperken
 12. 7.b

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 01 Melding klacht inzake rattenprobleem
  Ingekomen stukken 04 Project Vitale Vakantieparken
  Ingekomen stukken 02 Reactie op zienswijzenverslag Erlecomsedam in raadsstukken 4 juli 2024
  Ingekomen stukken 03 Vragen inzake afspraken met Geldmaat (pinautomaat buiten werking)
 13. 7.c
  In handen van het college stellen voor een voorstel of informatienota aan de raad
 14. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 15. 8

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2024-I034 Actieplan 2024-2025
  Informatienota's en memo's Z-24-I035 Fietspad langs spoor
 16. 9

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Verslag raadsvergadering 4 juli 2024
 17. 10

  Gelegenheid voor portefeuillehouders om de raad te informeren over over actuele onderwerpen.

 18. 11

  Gelegenheid voor raadsleden om mondelinge vragen te stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan.

 19. 12

  Gelegenheid voor mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen

 20. 13

  Moties

  Soort   Nummer Titel
  Moties 2024-M017 Parkeren in Groesbeek
 21. 14
  Sluiting