Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 4 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda. Het Presidium neemt op 20 juni een besluit over de wijze van agendering van de onderwerpen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 5. 5
  Hamerstukken
 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 6.a

  De stukken volgen nog.

 8. 6.b

  Met de Voorjaarsnota wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de huidige begroting. Het is de eerste tussenrapportage. Het college stelt voor om de begroting 2024 bij te stellen met € 13.000,- nadelig. De raad wordt ook gevraagd om enkele kredieten beschikbaar te stellen voor verschillende projecten.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B075 Voorjaarsnota 2024
 9. 6.c

  In de Kaderbrief staan de uitgangspunten die nodig zijn voor het opstellen van de begroting 2025. Het college houdt in de Kaderbrief rekening met het verwachte aantal inwoners in de periode 2025-2028 (35.000), loon- en prijsstijgingen, nieuwe belastingtarieven en een verhoging van 3,8% van de tarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en het zwembad. Deze uitgangspunten moeten eerst door de raad worden vastgesteld.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B076 Kaderbrief begroting 2025
 10. 6.d

  Omschrijving volgt nog.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B077 Trafostation Wylerbergmeer, adviesbevoegdheid raad
 11. 6.e

  Met het bestemmingsplan Landgoed De Kleverbergh worden er maximaal 21 ecologische woningen gebouwd op de locatie Erlecomsedam 18a in Erlecom. Het wordt een uniek landgoed met ruimte voor biologische landbouw, natuurontwikkeling en kleinschalig lokaal en sociaal ondernemerschap. Een groot deel van de bestaande manege wordt gesloopt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 10 zienswijzen (reacties) op gekomen. Veel reacties zijn positief, maar er zijn ook zorgen over de uitwerking van het plan. En de rechtszekerheid op lange termijn. Het bestemmingsplan is vanwege de reacties iets aangescherpt. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B078 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Landgoed De Kleverbergh’
 12. 6.f

  Met het bestemmingsplan Erlecomsedam in Ooij wordt de bouw van maximaal 220 woningen mogelijk gemaakt op de locatie van voormalig Reomie. Deze ontwikkeling gaat samen met behoud van cultuurhistorische elementen die onderdeel uitmaakten van de voormalige steenfabriek. Het behoud en versterking van de natuurwaarden in het gebied en het behoud van de speeltuin 'De Speulplek' zijn ook in het plan opgenomen. Er komt ook een fiets- en voetgangersverbinding tussen het dorp Ooij en de Waal. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 12 zienswijzen (reacties) op gekomen. Deze reacties hebben gezorgd voor een paar aanpassingen in de onderbouwing. Aan het plan verandert inhoudelijk niets. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B079 Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Erlecomsedam, Ooij
 13. 6.g

  In de bijgewerkte grondexploitaties staan de kosten en opbrengsten van de verschillende projecten. De grondexploitatie voor het project Bedrijventerrein De Mies wordt afgesloten met € 146.806,- negatief. De raad wordt ook gevraagd om de geactualiseerde grondexploitaties voor bedrijventerrein Hulsbeek en schoollocatie 3e fase per 1 januari 2024 vast te stellen als financieel kader voor de betreffende projecten.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B074 Actualisatie grondexploitaties 2024
 14. 7
  Ingekomen stukken
 15. 7.a

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 02 ARN Financieel jaarverslag 2023
  Ingekomen stukken 01 Artikel: nieuw essay geen reden door te gaan met Net Zero beleid
  Ingekomen stukken 03 Sociaal jaarverslag 2023 Platform Cannabisondernemingen Nederland
 16. 7.b

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 02 Belang wandelpad - afsluiting Grafwegen 18 Groesbeek
  Ingekomen stukken 01 Beroep inzake bestemmingsplan Leuth Noord
  Ingekomen stukken 03 Klacht inzake geplaatste palen met gaas in Ruyterstraat 17 tm 33 Groesbeek
 17. 7.c
  In handen van het college stellen voor een voorstel of informatienota aan de raad
 18. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 19. 8

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2024-I030 Aardgasvrij Berg en Dal
  Informatienota's en memo's 2024-I026 Subsidieregeling 80 jaar Vrijheid 2024-2025 Berg en Dal
  Informatienota's en memo's 2024-I028 Vastgoed VRGZ
  Informatienota's en memo's 2024-I027 Verwerving De Sleutel in Groesbeek - Breedeweg
 20. 9
  Vaststellen van de verslagen van de carrousel- en raadsvergadering
 21. 10
  Actieve informatievoorziening door het college
 22. 11
  Actuele vragen van raadsleden
 23. 12
  Mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen
 24. 13
  Sluiting