Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 2.a

  Op 14 december 2023 is Elke Pastoors door de gemeenteraad aangewezen als griffier per 1 maart 2024. In deze raadsvergadering wordt mevrouw Pastoors beëdigd.

 4. 2.b

  De heer W. Bakker heeft een tweede verzoek ingediend voor ziekteverlof. Binnen één zittingsperiode kan een gemeenteraadslid maximaal drie keer tijdelijk ontslag vragen. Elke keer voor maximaal 16 weken. Omdat een tijdelijk raadslidmaatschap na 16 weken automatisch eindigt, moet de benoemingsprocedure (en geloofsbrievenonderzoek) bij een nieuwe verlofperiode opnieuw plaatsvinden. Mevrouw A. Jacobs is (opnieuw) benoemd. De raad neemt na een zogeheten geloofsbrievenonderzoek een besluit over de toelating van het (tijdelijke) raadslid.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B029 Toelating A. Jacobs (CDA) tot de gemeenteraad (als tijdelijk raadslid)
 5. 2.c

  Concept raadsbesluit volgt in de week van 5 maart 2024.

 6. 2.d

  In de gemeente Berg en Dal wordt de besluitvorming van de raad voorbereid door een (advies)commissie; de zogeheten carrousel. Carrouselleden worden voorgedragen door de fracties en benoemd door de gemeenteraad. De VVD heeft mevrouw I. Nijland voorgedragen voor benoeming tot carrousellid.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B016 Benoeming carrousellid I. Nijland (VVD)
 7. 2.e

  In de gemeente Berg en Dal wordt de besluitvorming van de raad voorbereid door een (advies)commissie; de zogeheten carrousel. Carrouselleden worden voorgedragen door de fracties en benoemd door de gemeenteraad. GroenLinks heeft mevrouw N. Jacobs voorgedragen voor benoeming tot carrousellid.

 8. 3
  Vaststellen van de agenda
 9. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 10. 5
  Hamerstukken
 11. 5.a

  De GGD is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten in Gelderland Zuid. In de meerjarenstrategie van de GGD Gelderland Zuid staat beschreven wat de GGD de komende vier jaar wil doen. Het is belangrijk dat (kwetsbare) inwoners in een vroeg stadium worden ondersteund en geholpen. Signalen moeten vroegtijdig worden herkend. De meerjarenstrategie is gebaseerd op de gezondheidssituatie van onze inwoners. Er ligt een concept-reactie (zienswijze) klaar, waar de raad eerst mee in moet stemmen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B012 Meerjarenstrategie GGD 2024-2027
 12. 5.b

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een onafhankelijke commissie die aan de gemeente adviseert over beeldkwaliteit, omgevingskwaliteit en monumentenzorg. Op 23 juni 2022 heeft de raad deskundigen benoemd in de CRK, op voordracht van het Gelders Genootschap. De raad is bevoegd om leden uit de CRK te benoemen en ontslaan. Eén van de adviseurs, de heer Weijkamp, heeft besloten om andere werkzaamheden bij het Gelders Genootschap uit te voeren. Aan hem wordt eervol ontslag verleend per 15 maart. Mevrouw H. Bos wordt voorgedragen als erfgoedadviseur, voor een periode van drie jaar.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B017 Benoemen vervangende monumentenadviseur in de CRK
 13. 5.c

  De gemeente Berg en Dal is vanwege de Tweede Wereldoorlog een verdacht gebied als het gaat om Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s). De kosten om gebieden in onze gemeente veilig te maken, waren over 2023 ongeveer € 215.500,-. Het Rijk keert jaarlijks een vergoeding uit aan gemeenten als tegemoetkoming in deze kosten. Deze vergoeding is maximaal 70% van de gemaakte kosten en heet een suppletiebesluit (of bommenregeling). De raad wordt gevraagd om deze kosten in aanmerking te laten komen voor een vergoeding vanuit het Rijk.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B018 Bommenregeling 2023
 14. 5.d

  Het plan is om op de centrumlocatie Heerbaan 119 in Millingen aan de Rijn (Café De Kastanje) een appartementengebouw met 14 dure appartementen te bouwen. De huidige aanwezige bebouwing wordt gesloopt. Door dit plan is het mogelijk om het noordelijk deel van het plein (grenzend aan de Zeelandsestraat) opnieuw in te richten, door bomen aan te planten. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen (reacties) op gekomen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B019 Vaststellen bestemmingsplan Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
 15. 5.e

  Het plan is om de agrarische bestemming op de locatie Ketelstraat 26BIJ in Groesbeek om te zetten naar een woonbestemming. Er wordt bijna 3000 vierkante meter aan bedrijfsbebouwing gesloopt. Op de plek van de gesloopte stallen wordt één nieuwe woning gebouwd. Eén stal (1500 vierkante meter) blijft behouden. De initiatiefnemer wil hier eigen paarden stallen. De stal blijft beschikbaar voor de rijvereniging en ponyclub Jeanne d'Arc. De gemeente vindt dit ook belangrijk, zodat er een gevarieerd sportaanbod in onze gemeente aangeboden kan worden. Ponyclubs en rijverenigingen hebben namelijk moeite met het vinden van een geschikte locatie. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen (reacties) op gekomen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B020 Vaststellen bestemmingsplan Ketelstraat 26BIJ, Groesbeek
 16. 5.f

  Het plan is om op het perceel naast de Spoorlaan 13 in Groesbeek één vrijstaande woning te bouwen. De eigenaren van dit perceel hebben hier een verzoek voor ingediend.  Het college wil hier aan meewerken. Uit de haalbaarheidsonderzoeken komen geen belemmeringen naar voren. Het bouwplan voldoet aan de regels van het Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen (reacties) op gekomen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B021 Vaststellen bestemmingsplan Spoorlaan 11a Groesbeek
 17. 5.g

  In oktober heeft de raad ingestemd met het project ‘Herinrichting planning en control’. Eén van de adviezen is om de raad een voorstel te doen voor een nieuwe programma indeling. Voorheen waren dit programma's als "ons geld", "onze buurt" en "onze inwoner". De indeling en namen daarvan worden nu aangepast.  De nieuwe indeling moet zorgen voor een beter financieel evenwicht. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een compacte, logische indeling. Waardoor de raad zich kan richten op de hoofdlijnen in het politieke debat.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B025 Herinrichten Planning & Control (P&C) - Nieuwe programma-indeling
 18. 5.g

  Met het bestemmingsplan Leuth Zuid wordt de bouw van maximaal 30 woningen mogelijk gemaakt. Het wordt een mix van sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en vrije sector koopwoningen. Het plan draagt bij aan de afronding van de dorpsrand aan de zuidwestzijde van Leuth. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze (reactie) op gekomen, maar deze geeft geen aanleiding om het plan te wijzigen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B023 Vaststellen bestemmingsplan Leuth Zuid
 19. 5.h

  De afgelopen twee jaar was integriteit een rode draad binnen politiek Berg en Dal. Daarbij werd een protocol dat als handvat kan dienen voor de aanpak gemist. Daarom is bureau BING gevraagd de raad te helpen met de opstelling van een protocol. In november en januari heeft de raad samen met BING over het protocol gesproken. In het protocol is de rol van de burgemeester nog steeds leidend, maar hij kan zich sneller laten bijstaan door gemeentesecretaris/griffier en een derde deskundige. Daarnaast zijn de processtappen duidelijk omschreven. De raad wordt gevraagd dit protocol vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B024 Vastellen van een integriteitsprotocol
 20. 5.i

  Het Dekkingsplan gaat over de brandweer Gelderland-Zuid. Hierin staan onder andere regels over opkomsttijden, brandweerposten in de gemeenten en overige zaken waaraan de brandweer moet voldoen. Dit plan heeft onder andere gevolgen voor de brandweerpost in Ubbergen. In de carrousel van 1 februari is dit onderwerp al voorbesproken. Dit heeft gezorgd voor een motie die op 8 februari door de hele raad is aangenomen. De raad heeft in de motie gevraagd om de VRGZ meer onderzoek te laten doen naar de nut en de noodzaak van de maatregelen in het plan. De aangenomen motie (klik hier voor de motie) is, zoals verzocht door de raad, verwerkt in de zienswijze die nu voor vaststelling voorligt.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B027 Zienswijze dekkingsplan VRGZ
 21. 5.j

  De Rekenkamer Berg en Dal heeft onderzoek gedaan naar de klachtenbehandeling in de gemeente Berg en Dal. Het doel van dit onderzoek was het in beeld brengen hoe de klachtenafhandeling binnen de gemeente (en ODRN, GGD en BVO Dran) is georganiseerd. En hoe daarover wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad. Dit onderzoek heeft gezorgd voor enkele aanbevelingen van de Rekenkamer. De aanbevelingen gaan over een klanttevredenheidsonderzoek en een jaarlijkse terugkoppeling aan de raad over ervaringen van indieners van klachten. Voor wat betreft de ODRN, GGD en BVO Dran is een aanbeveling gedaan om de raad jaarlijks te informeren over alle klachten van deze organisaties.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B022 Aanbevelingen Rekenkameronderzoek naar klachtenbehandeling
 22. 6
  Bespreekstukken
 23. 6.a

  Om het Kulturhus in Beek weer te laten voldoen aan de eisen van brandveiligheid, zijn maatregelen nodig. De kosten zijn in totaal € 320.000,-. Door de stichting is aan het college gevraagd om deze kosten te vergoeden. Zonder de vergoeding kunnen de maatregelen niet worden getroffen. De ODRN heeft bij het Kulturhus aangegeven dat het pand wordt gesloten als er niet aan de eisen wordt voldaan. Het pand is bij oplevering geaccepteerd door de toenmalige gemeente Ubbergen en door die gemeente overgedragen aan de stichting. De stichting heeft het ter goedertrouw geaccepteerd. De eisen voor brandveiligheid waren toen hetzelfde als nu en aan het grootste deel van het gebouw is sinds de bouw ook niets gewijzigd. Het college geeft daarom aan dat de stichting niet kan worden aangerekend dat er nu niet aan de voorschriften wordt voldaan en er kosten moeten worden gemaakt. De raad wordt om een investeringskrediet van € 320.000,- gevraagd.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B013 Aanvraag subsidie brandveilig maken Kulturhus Beek
 24. 6.b

  De gemeenteraad heeft in 2021 en 2023 besluiten genomen over locatie Dekkerswald. Er is onder andere besloten om tot het jaar 2030 maximaal 200 woningen te bouwen. Mogelijk worden er na 2030 nog eens 195 woningen gebouwd. Daarvoor is eerst een evaluatie nodig, om tot een besluit over extra woningbouw te komen. Zowel voor de eigenaar, de ontwikkelaar, Oosterpoort als voor de gemeente zelf, is het wenselijk om vast te leggen hoe wordt beoordeeld of het concept werkt of niet. Hiervoor zijn criteria opgesteld. De raad wordt gevraagd om deze criteria vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B026 Evaluatiecriteria voor het concept zorgzame buurt
 25. 6.c

  In november 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te komen tot een gemeentelijke onderwijsvisie. Dit leidde in juni 2023 tot het vaststellen van de visie “Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs”. De afgelopen maanden is deze visie samen met partners uit onderwijs en kinderopvang en uitgewerkt tot een uitvoeringsagenda. Het belangrijkste doel van de uitvoeringsagenda is dat meer kinderen zich in de reguliere kinderopvang en onderwijs in de eigen wijk/ het eigen dorp kunnen ontwikkelen. Dit betekent een afname van het aantal kinderen uit Berg en Dal die naar het Speciaal (Basis)Onderwijs gaat. In de uitvoeringsagenda wordt de nadruk gelegd op het gewoon laten worden van ‘leren en verbeteren’ in de samenwerking tussen alle partners. De uitvoeringsagenda beschrijft op welke wijze hier in de periode 2024-2027 aan gewerkt wordt.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B028 Vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs
 26. 7
  Ingekomen stukken
 27. 7.a

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 05 Advies Regioagendacommissie aan Algemeen Bestuur GMR
  Ingekomen stukken 06 Begroting 2024 - aandachtspunten
  Ingekomen stukken 02 Brief inzake financiële en algemene uitgangspunten begroting 2025
  Ingekomen stukken 08 Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen - motie vreemd
  Ingekomen stukken 10 Inwonersraadpleging 'hoe vangen we vluchtelingen op in gemeente Eindhoven'
  Ingekomen stukken 01 Kwartaalbericht GMR - 4e kwartaal 2023
  Ingekomen stukken 07 Managementletter Berg en Dal 2023
  Ingekomen stukken 09 Motie Dorpsbelangen en mede-indieners Zonder geld geen gemeenten
  Ingekomen stukken 11 Prangende vraag inzake voorontwerp Wet op de politieke partijen
  Ingekomen stukken 03 Voorbeeldmotie 'Zonder geld geen gemeenten'
  Ingekomen stukken 04 WHO norm gemeente krijgt stempel 'Hotspot'
 28. 7.b

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 01 Beroep tegen BP Recreatieterrein de Oude Molen - openbaarmakingszitting
  Ingekomen stukken 03 Gebrek inzake Aardingsvoorziening
  Ingekomen stukken 02 Zorgen plannen terrein voormalige troefmarkt Van Lyndenstraat 2 Millingen
 29. 7.c

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 04 Antoniushof Breedeweg ontwerpbestemmingsplan zienswijze 3
  Ingekomen stukken 17 Botsestraat 36 en Eversberg 1 Kekerdom ontwerpbestemmingsplan zienswijze 1
  Ingekomen stukken 01 Bredestraat 34 Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 1
  Ingekomen stukken 10 Landgoed De Kleverbergh ontwerpbestemmingsplan zienswijze 10
  Ingekomen stukken 54 Landgoed De Kleverbergh ontwerpbestemmingsplan zienswijze 11
  Ingekomen stukken 05 Landgoed De Kleverbergh ontwerpbestemmingsplan zienswijze 6
  Ingekomen stukken 06 Landgoed De Kleverbergh ontwerpbestemmingsplan zienswijze 7
  Ingekomen stukken 08 Landgoed De Kleverbergh ontwerpbestemmingsplan zienswijze 8
  Ingekomen stukken 09 Landgoed De Kleverbergh ontwerpbestemmingsplan zienswijze 9
  Ingekomen stukken 16 Molenstraat 2 Millingen aan de Rijn ontwerpbestemmingsplan zienswijze 1
  Ingekomen stukken 46 Mooksebaan 2a ontwerpbestemmingsplan zienswijze 1
  Ingekomen stukken 07 Muntberg ontwerpbestemmingsplan zienswijze 10
  Ingekomen stukken 11 Muntberg ontwerpbestemmingsplan zienswijze 11
  Ingekomen stukken 12 Muntberg ontwerpbestemmingsplan zienswijze 12
  Ingekomen stukken 25 Oude Bosweg Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 1
  Ingekomen stukken 29 Oude Bosweg Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 2
  Ingekomen stukken 47 Oude Bosweg Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 3
  Ingekomen stukken 18 St. Hubertusweg 11 Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 1
  Ingekomen stukken 26 St. Hubertusweg 11 Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 2
  Ingekomen stukken 48 St. Hubertusweg 11 Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 3
  Ingekomen stukken 50 St. Hubertusweg 11 Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 4
  Ingekomen stukken 51 St. Hubertusweg 11 Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 5
  Ingekomen stukken 52 St. Hubertusweg 11 Beek ontwerpbestemmingsplan zienswijze 6
  Ingekomen stukken 22 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 10
  Ingekomen stukken 23 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 11
  Ingekomen stukken 24 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 12
  Ingekomen stukken 27 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 13
  Ingekomen stukken 28 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 14
  Ingekomen stukken 30 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 15
  Ingekomen stukken 31 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 16
  Ingekomen stukken 32 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 17
  Ingekomen stukken 33 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 18
  Ingekomen stukken 34 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 19
  Ingekomen stukken 02 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 2
  Ingekomen stukken 35 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 20
  Ingekomen stukken 36 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 21
  Ingekomen stukken 37 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 22
  Ingekomen stukken 38 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 23
  Ingekomen stukken 39 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 24
  Ingekomen stukken 40 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 25
  Ingekomen stukken 41 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 26
  Ingekomen stukken 42 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 27
  Ingekomen stukken 43 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 28
  Ingekomen stukken 44 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 29
  Ingekomen stukken 03 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 3
  Ingekomen stukken 45 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 30
  Ingekomen stukken 49 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 31 ondersteuningshandtekeningen
  Ingekomen stukken 53 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 32
  Ingekomen stukken 55 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 33
  Ingekomen stukken 56 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 34
  Ingekomen stukken 13 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 4 pro forma
  Ingekomen stukken 14 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 5
  Ingekomen stukken 15 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 6
  Ingekomen stukken 19 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 7
  Ingekomen stukken 20 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 8
  Ingekomen stukken 21 Zonnepark Millingen-Leuth ontwerpbestemmingsplan zienswijze 9
 30. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 31. 8

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2024-I008 Einde levensduur zwembad De Lubert in zicht
  Informatienota's en memo's 2024-I011 Enquête duurzame energie
  Informatienota's en memo's 2024-I006 Jaarplan 2024 en verder en meerjarenafspraak Forte Welzijn
  Informatienota's en memo's 2024-I007 Stand van zaken LEADER
  Informatienota's en memo's 2024-I009 Uitwerking Motie 2023-M041 Financiële keuzes (Beïnvloedbare posten)
  Informatienota's en memo's 2024-I012 Variantenstudie fietspad Leuth
  Informatienota's en memo's 2024-I010 Werkplan ODRN 2024
 32. 9

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Verslag carrouselvergadering 1 februari 2024
  Vergaderverslagen   Verslag raadsvergadering 8 februari 2024
 33. 10
  Actieve informatievoorziening door het college
 34. 11
  Actuele vragen van raadsleden
 35. 12
  Mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen
 36. 13
  Afscheid raadslid R. Verstraaten (Kernachtig Groesbeek)
 37. 14
  Sluiting