Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 20 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda. Het Presidium neemt op 23 mei een besluit over de wijze van agendering van de onderwerpen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 5. 5
  Hamerstukken
 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 6.a

  De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de jaarrekeningen, begrotingswijzigingen en programmabegrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. De afzonderlijke raadsvoorstellen zijn geagendeerd onder 6.a1 t/m 6.a7.

 8. 6.a.1

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B051 ODRN Jaarstukken 2023, Begrotingswijziging 2024, Begroting 2025
 9. 6.a.2

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B053 Zienswijze Jaarstukken 2023, bijstelling 2024 en begroting 2025 - 2028 MGR
 10. 6.a.3

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B057 GGD Gelderland Zuid Jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025
 11. 6.a.4

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B058 MARN Jaarrekening 2023, Begroting 2025 incl meerjarenraming
 12. 6.a.5

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B069 BVO DRAN Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024 en voorlopige jaarrekening 2023
 13. 6.a.6

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B067 Groene Metropoolregio Zienswijze op concept-agenda en begroting 2025 - 2028 en jaarrekening 2023, subsidiëring TEB en uittreding Montferland
 14. 6.a.7

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B072 VRGZ Zienswijze Jaarstukken 2023 en Begroting 2025
 15. 6.b

  Voor deze vergadering worden 11 raadsvoorstellen aangeboden in verband met een volgende processtap als gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In verband met de nieuwe Wgr moeten alle GR-en waar de gemeente Berg en Dal aan deelneemt worden gewijzigd. De raad moet deze regelingen definitief vaststellen. Bijgevoegd is een oplegnotitie van het college. De 11 afzonderlijke raadsbesluiten zijn geagendeerd onder 6.b1 tot en met 6.b11.

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2024-I024 Oplegnotitie bij de raadsvoorstellen inzake processtap nieuwe Wgr
 16. 6.b.1

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B049 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland Zuid
 17. 6.b.2

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B059 MARN Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
 18. 6.b.3

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B060 Munitax Wijziging gemeenschappelijke regeling
 19. 6.b.4

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B061 MGR Toestemming ontwerp-wijzigingsbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 20. 6.b.5

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B062 Groene Metropoolregio Toestemming wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen
 21. 6.b.6

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B063 Toestemming wijzigingsbesluit Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland
 22. 6.b.7

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B064 Vaststellen gemeenschappelijke regeling Instituut Bijzonder Onderzoek
 23. 6.b.8

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B065 Toestemming wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling financiële grondslag stichting RBT KAN
 24. 6.b.9

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B068 BVO DRAN Wijziging gemeenschappelijke regeling
 25. 6.b.10

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B071 ODRN Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
 26. 6.b.11

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B070 VRGZ Toestemming wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
 27. 6.c

  Via de Verordening martkgelden krijgt de gemeente naast marktgelden ook een bedrag voor promotiedoeleinden. Dit is in het verleden op verzoek van de markt ingevoerd. De marktkooplieden in Groesbeek en Millingen aan de Rijn hebben aan de marktmeesters laten weten om van de promotiegelden af te willen. Het is volgens het college ook niet meer van deze tijd dat de gemeente de promotie voor de markt moet verzorgen. Dit is aan de ondernemers zelf. Met een wijziging in de verordening, wordt het innen van promotiegelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 uit de verordening geschrapt. De raad wordt gevraagd de gewijzigde verordening vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B050 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2024 Berg en Dal
 28. 6.d

  Met het bestemmingsplan Antoniushof wordt de bouw van in totaal 39 woningen mogelijk gemaakt in het dorp Groesbeek-Breedeweg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen (reacties) ingediend, die onder andere gaan over participatie, ophoging van de locatie en mogelijke wateroverlast. Deze reacties hebben gezorgd voor een paar wijzigingen, die zijn opgenomen in het bijgevoegde zienswijzenverslag. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B052 Vaststellen Bestemmingsplan Antoniushof, Breedeweg
 29. 6.e

  Met het voorkeursrecht moet een eigenaar het perceel eerst aanbieden aan de gemeente, als hij het wil verkopen. De gemeenteraad heeft in februari (en vervolgens in maart) een besluit genomen over het voorkeursrecht voor de locatie Industrieweg 2 in Groesbeek. Het college wilde deze locatie gebruiken om de werf uit te breiden. De raad heeft besloten dat het voorkeursrecht (tijdelijk) wordt toegepast, maar dat het college vóór de zomer terug komt met een nieuw voorstel over de verschillende mogelijkheden voor deze locatie. Dat ligt nu voor. Het college stelt voor om het voorkeursrecht alsnog in te trekken, omdat deze locatie als uitbreidingslocatie voor de lange termijn niet de oplossing lijkt. De eigenaren van het perceel kunnen hun plannen voor woningbouw op deze locatie nu verder ontwikkelen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B054 Besluit over herontwikkeling locatie Industrieweg 2 te Groesbeek
 30. 6.f

  Met het bestemmingsplan wordt de bouw van een woning mogelijk aan de Molenstraat 2. Hier was vroeger een varkenshouderij gevestigd. Het plan is om de voormalige varkensstallen van in totaal 780 vierkante meter te slopen. Daar kan een woning voor worden teruggebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B055 Bestemmingsplan Molenstraat 2, Millingen aan de Rijn
 31. 6.g

  Met een Starterslening kunnen startende kopers een woning in de gemeente Berg en Dal kopen. Starters mogen maximaal € 30.000,- bovenop het hypotheekbedrag lenen. De woning mag maximaal € 350.000,- kosten. De lening is in 2017 geïntroduceerd. Er is toen door de raad € 500.000,- ter beschikking gesteld voor leningen. In 2019 en in 2021 is dit bedrag beide keren met nog eens € 500.000,- verhoogd. Tot en met 2023 hebben 58 starters gebruik gemaakt van deze lening. Het potje is leeg, dus daarom wordt de raad gevraagd om opnieuw € 500.000,- beschikbaar te stellen. Zodat er weer leningen verstrekt kunnen worden.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B056 Verhogen budget Starterslening
 32. 6.h

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B066 Herbenoeming gemeentelijke ombudsmannen
 33. 7
  Ingekomen stukken
 34. 7.a

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 08 Aanbieding Dekkingsplan 2024-207 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  Ingekomen stukken 14 Aanbiedingsbrief Factsheet WerkBedrijf Q1 2024
  Ingekomen stukken 05 Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarstukken 2023 BVO DRAN
  Ingekomen stukken 02 Aankondiging Rekenkameronderzoek jeugdzorg Berg en Dal
  Ingekomen stukken 17 Artikel: CO2 wel of niet de hoofdschuldige
  Ingekomen stukken 09 Artikel: Minder kosmische straling geeft meer aardse opwarming
  Ingekomen stukken 03 Brief inzake nieuw contactpersoon Raad van State
  Ingekomen stukken 04 Grensoverschrijdend Nationaal Park
  Ingekomen stukken 13 Jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2023
  Ingekomen stukken 12 Jaarverslag Interne klachtenprocedure 2023
  Ingekomen stukken 01 Kwartaalbericht Groene Metropool Regio - 1e kwartaal 2024
  Ingekomen stukken 07 Motie gemeente Maasdriel Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Ingekomen stukken 10 Motie Meer taken? Dan ook knaken! - gemeente Hardinxveld-Giessendam
  Ingekomen stukken 06 Nadere toelichting op conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 GGD GZ
  Ingekomen stukken 11 Nieuwsbrief 2024-1
  Ingekomen stukken 15 Oproep om raadsvoorstel zonnepark te bevriezen - niet ter besluitvorming behandelen
  Ingekomen stukken 16 Verzoek besluitvorming zonnepark uit te stellen totdat alle informatie is gedeeld en besproken
 35. 7.b

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 02 Begrotingscirculaire 2025
  Ingekomen stukken 05 Bezwaar tegen voornemen vergunningverlening zonnepark
  Ingekomen stukken 04 Oproep tot inzicht te komen aangaande het zonnepark
  Ingekomen stukken 01 Verzoek - Beleid detailhandel verkoop van planten
  Ingekomen stukken 03 Verzoek om maatregelen tegen de overlast van muntjaks in Kekerdom
 36. 7.c

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 02 Aanbiedingsbrief nazending ontwerpjaarstukken 2023 en begroting 2025 MGR RvN
  Ingekomen stukken 01 Aanbiedingsbrief ontwerp informatieprotocol MGR 2024 voor een zienswijze
 37. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 38. 8

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2024-I018 Inkoop Jeugdhulp en Wmo begeleiding per 2025
  Informatienota's en memo's 2024-I019 Jaaroverzicht Sportstimulering Berg en Dal 2023
  Informatienota's en memo's 2024-I022 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2023
  Informatienota's en memo's 2024-I021 Motie doneerringen rondom openbare prullenbakken statiegeldproducten
  Informatienota's en memo's 2024-I025 Raadsinformatiebrief Kostenverdeelsystematiek VRGZ
  Informatienota's en memo's 2024-I020 Raadsvraag ZLTO rapport 'Samen van Meerwaarde'
 39. 9

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Verslag raadsvergadering 16 mei 2024
  Vergaderverslagen   Verslag raadsvergadering 22 mei 2024
 40. 10
  Actieve informatievoorziening door het college
 41. 11
  Actuele vragen van raadsleden
 42. 12
  Mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen
 43. 13
  Sluiting