Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 5. 5
  Hamerstukken
 6. 5.a

  Met het bestemmingsplan worden 86 woningen (waarvan 77 appartementen) gebouwd op het terrein van voormalig Dag Activiteiten Centrum (DAC) van Pluryn in Groesbeek. Minimaal 26 woningen vallen in de prijsklasse sociale huur. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen (reacties) op gekomen, waarvan één buiten de termijn. Deze reacties gingen over onder andere de privacy en het verkeer. Op het onderdeel verkeer is het bestemmingsplan vanwege de reacties iets gewijzigd. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B040 Bestemmingsplan DAC-terrein Groesbeek
 7. 5.b

  Met het bestemmingsplan wordt in totaal 1719 vierkante meter aan agrarische bebouwing aan de Bredestraat 34 in Leuth gesloopt. Er komen twee extra woningen voor terug. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er is één mondelinge zienswijze (reactie) ingediend. Deze reactie heeft gezorgd voor een paar kleine wijzigingen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B042 Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Bredestraat 34 Leuth
 8. 5.c

  Met het bestemmingsplan worden aan de Mooksebaan 2a in Groesbeek in totaal vijf appartementen gebouwd. Eerder was verzocht om acht appartementen, maar het college vond de bebouwing te massaal en het aantal te groot. In overleg is het plan aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze (reactie) op gekomen. Door deze reactie is een artikel uit het bestemmingsplan gehaald. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B045 Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 'Mooksebaan 2a, Groesbeek'
 9. 5.d

  Voor het project Heer Zegerstraat - Kardinaal Gerardstraat in Groesbeek (klik hier voor informatie over het project) is meer geld nodig. De aanneemsom valt hoger uit dan verwacht. Dat komt door hogere personeelskosten in de branche, maar ook door inzet van machines die duurder worden in gebruik. Ook moet asbesthoudende kit tussen de rioolbuizen worden verwijderd. De raad wordt daarom gevraagd € 100.000,- extra beschikbaar te stellen om het project uit te kunnen voeren.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B046 Aanvullend krediet Heer Zegerstraat -Kardinaal Gerardstraat Groesbeek
 10. 5.e

  Inwoners kunnen subsidie krijgen voor het afkoppelen van hemelwater. Hiervoor is in 2021 een verordening vastgesteld door de raad. Met afkoppelen zorg je er voor dat (het schone) regenwater niet langer in het riool terecht komt. Maar bijvoorbeeld in de bodem. In 2023 is gekeken of de verordening in de praktijk goed werkt. Dit is voor het grootste gedeelte het geval. Alleen is het proces om een aanvraag in te dienen ingewikkeld. Met het bijwerken van de verordening (actualiseren) wordt het proces van aanvragen van een subsidie makkelijker. En worden enkele teksten duidelijker gemaakt. De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B043 Actualisatie Verordening Afkoppelen Hemelwater n.a.v. evaluatie subsidieregeling
 11. 5.f

  Er is structureel tekort aan onderwijsruimte bij Integraal Kindcentrum Op de Horst in Groesbeek. Daarom heeft Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) gevraagd om tijdelijke huisvesting. Het leerlingenaantal bij IKC neemt de komende jaren verder toe, is de verwachting. Terwijl er nu al ruimtegebrek is. Er staat nieuwbouw op de planning, maar ontwikkeling en uitvoering van nieuwbouw kan 5 jaar duren. Door het bijplaatsen van een tijdelijk lokaal (voor ruim 40 leerlingen), is het ruimtegebrek tijdelijk opgelost. De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met deze tijdelijke huisvesting en de dekking van de kosten die hier bij horen (159.000 euro).

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B041 Uitbreiding Integraal Kindcentrum (IKC) Op de Horst met tijdelijke huisvesting
 12. 6
  Bespreekstukken
 13. 6.a

  Met het bestemmingsplan worden 14 kleine verouderde sociale huurwoningen aan de Chopinstraat in Groesbeek gesloopt. Het verduurzamen en aanpassen aan de huidige eisen is voor deze woningen niet rendabel. Deze woningen worden vervangen door 21 nieuwe duurzame levensloopgeschikte huurappartementen. Het nieuwe woongebouw bestaat uit een deel van twee lagen en een deel dat wat verspringt en bestaat uit drie lagen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 12 zienswijzen (reacties) op gekomen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.


  Dit agendapunt is op 11 april al besproken in de raadsvergadering. Doordat de stemmen over een amendement staakten (12 voor en 12 tegen), zijn het amendement en raadsvoorstel opnieuw geagendeerd.

  Amendementen

  Soort   Nummer Titel
  Amendementen 2024-A009 Chopinstraat voor iedereen

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B038 Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Chopinstraat 3-29, Groesbeek
 14. 6.b

  Berg en Dal wil bij voorkeur in 2040, maar uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Een belangrijke opgave. Daarom is er een plan om een zonnepark te bouwen tussen Millingen, Leuth en Kekerdom. Een zonnepark bestaat uit een stuk grond met daarop zonnepanelen. Hiermee wordt elektriciteit opgewekt. Het gaat in dit geval om een zonnepark van 50 hectare (43 hectare aan panelen en 7 hectare voor batterijopslag en het onderstation). Plus 50 hectare aan natuurontwikkeling. Het plan maakt ook maximaal 7 hectare panelen op water mogelijk. Het zonnepark is binnen de huidige regels van het bestemmingsplan niet toegestaan. Daarom moet het bestemmingsplan worden vernieuwd. Het bestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Er zijn 33 zienswijzen (reacties) op gekomen. Eén zienswijze tegen het plan kon rekenen op bijna 1500 steunbetuigingen. Er zijn op basis van de reacties enkele aanpassingen gedaan. Maar inhoudelijk verandert er aan het plan niets. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B047 Vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan Zonnepark Millingen Leuth

  Raadsvragen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvragen 2024-V015 Aanvullende vragen Zonnepark
  Raadsvragen 2024-V011 Zonnepanelen in perspectief
  Raadsvragen 2024-V014 Zonnepark en windmolens
 15. 6.c

  De gemeenteraad heeft in 2021 en 2023 besluiten genomen over locatie Dekkerswald (project Zorgzame Buurt). Er is onder andere besloten om tot het jaar 2030 maximaal 200 woningen te bouwen. Op basis van een evaluatie zouden er mogelijk na 2030 nog eens 195 woningen gebouwd worden als de raad daarmee akkoord gaat. De afgelopen periode is steeds meer duidelijk geworden dat de bouw van 395 woningen nodig is om er voor te zorgen dat het project financieel haalbaar is. Daarom wordt de raad nu gevraagd om akkoord te gaan met het opstellen van één Omgevingsplan. Dat plan maakt de bouw van 395 woningen mogelijk, in 2 fasen. Er zijn door ZZG (de eigenaar) ook enkele toezeggingen gedaan om eventuele zorgen weg te nemen. Bijvoorbeeld over het groen, verkeer en woningen voor starters in onze gemeente.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B048 Transformatie Dekkerswald

  Raadsvragen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvragen 2024-V016 Technische vragen transformatie Dekkerswald
 16. 6.d

  Sinds 1 februari 2024 is de "Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen" van kracht. Deze wet is beter bekend als de Spreidingswet. Alle gemeenten in Nederland hebben nu een taak op het gebied van opvang van asielzoekers. Berg en Dal vangt al langere tijd asielzoekers op. In totaal zijn er in onze gemeente 110 opvangplekken. Door de Spreidingswet moet Berg en Dal in totaal 192 opvangplekken kunnen aanbieden. Er moet dus naar nieuwe locaties worden gezocht. Het college stelt voor om hier afspraken over te maken. Zo moet er sprake zijn van 1) spreiding van opvang binnen de gemeente 2) inzetten op de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) en 3) zoveel mogelijk betrekken van omwonenden van een nieuwe locatie. Dit zijn de zogeheten kaders. De raad wordt gevraagd die kaders vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2024-B044 Uitvoering Spreidingswet
 17. 7
  Ingekomen stukken
 18. 7.a

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 07 Jaarbeeld Forte Welzijn 2023
  Ingekomen stukken 08 Aankondiging website dossier gemeentehuis Beek
  Ingekomen stukken 10 Brandbrief H&G over Covid
  Ingekomen stukken 06 Brief om aan de lucht ontgassen te verbieden
  Ingekomen stukken 02 Dierenleed door loslopende huiskatten voorkomen
  Ingekomen stukken 01 GGD Oordeel zienswijzen concept Meerjarenstrategie 2024-2027
  Ingekomen stukken 05 Jaarverslag griffie en gemeenteraad Berg en Dal 2023
  Ingekomen stukken 03 Uitnodiging tot ondertekenen verder te streven naar nucleaire ontwapening
  Ingekomen stukken 04 Verzoek verspreiden artikel nav proces dat door Milieudefensie is aangespannen tegen Shell
  Ingekomen stukken 09 Windturbines zijn Killing Mills
 19. 7.b

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 02 Brief over bomenkap Margrietstraat
  Ingekomen stukken 01 Parkeermogelijkheden centrum Groesbeek
 20. 7.c

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 04 Aanbieding jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 MARN
  Ingekomen stukken 09 Aanbieding jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 ODRN
  Ingekomen stukken 03 Aanbieding jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 VRGZ
  Ingekomen stukken 06 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 en ontwerpjaarrekening 2023 MGR
  Ingekomen stukken 08 Aanbiedingsbrief ontwerp-regionale agenda en conceptbegroting Groene Metropoolregio 2025-2028
  Ingekomen stukken 05 Adviesbrief Regioagendacommissie aan DB & AB Groene Metropool Regio
  Ingekomen stukken 02 Concept jaarrekening GGD 2023
  Ingekomen stukken 01 GGD concept begroting 2025 en begrotingswijziging 2024
  Ingekomen stukken 07 Jaarstukken 2023 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 21. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 22. 8

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2024-I017 Evaluatienota Gooiseweg-Noord
  Informatienota's en memo's 2024-I016 Evaluatienota Nassaulaan Berg en Dal

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 2024-I018 Jaaroverzicht Sportstimulering Berg en Dal 2023
 23. 9

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Conceptnotulen raadsvergadering 11 april 2024
 24. 10
  Actieve informatievoorziening door het college
 25. 11
  Actuele vragen van raadsleden
 26. 12
  Mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen
 27. 13
  Sluiting